LỊCH TRỰC HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

(Tuần 22/01 – 28/01/2018)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Ca Sáng
08h00-12h00
Công Đài / Công Tân / Nhật Tuân / Đăng Vũ / Kim Ngà Đăng Vũ
Ca Chiều
13h30 – 17h30
Vũ Lan
Ca Tối
17h30 – 21h00
Ái Trinh
Vũ Lan
Ái Trinh
Vũ Lan
Ái Trinh
Vũ Lan
Ái Trinh
Vũ Lan
Ái Trinh
Vũ Lan
Vũ Lan Ái Trinh

 

Trực ngoài giờ Thông tin hỗ trợ

 Từ 12h00 – 13h30

Từ 21h00 – 22h30

(Thứ 2- Thứ 6)

Người trực: Đồng Thị Ái Trinh
Skype: Aitrinh1503
Số đt: 0903 598 772

 

THÔNG TIN NHÂN VIÊN:
STT Họ Tên Nick Skype Số ĐT Email Ghi chú
1 Lương Công Đài (Mr) lgcongdai 0968 002 848 dai.luong@hophilong.vn
2 Lê Công Tân (Mr) windyle87 0938 069 095 tan.le@hophilong.vn
3 Lê Nhật Tuân (Mr) hophilong_nhattuan 0987 634 684 tuan.le@hophilong.vn
4 Đồng Thị Ái Trinh (Ms) aitrinh1503 0903 598 772 trinh.dong@hophilong.vn
5 Nguyễn Đăng Vũ (Mr) phongtom09 0167 456 6461 vu.nguyen@hophilong.vn
7 Hồ Thị Kim Ngà (Ms) hophilong.kimnga 0988 754 470 nga.ho@hophilong.vn
8 Trần Vũ Lan (Ms) hophilong_vulan 0974 812 345 lan.tran@hophilong.vn