LỊCH TRỰC HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

(Tuần 19/03 – 25/03/2018)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Ca Sáng
08h00-12h00
Công Đài / Công Tân / Nhật Tuân / Đăng Vũ / Kim Ngà/Vũ Lan Nhật Tuân
Ca Chiề
13h30 – 17h30
Kim Ngà
Ca Tối
17h30 – 21h00
 Ái Trinh  Ái Trinh Ái Trinh Ái Trinh Ái Trinh Vũ Lan Công Đài

 

Trực ngoài giờ Thông tin hỗ trợ

 Từ 12h00 – 13h30

Từ 21h00 – 22h30

(Thứ 2- Thứ 6)

Người trực: Đồng Thị Ái Trinh
Skype: Aitrinh1503
Số đt: 0903 598 772

 

THÔNG TIN NHÂN VIÊN:
STT Họ Tên Nick Skype Số ĐT Email Ghi chú
1 Lương Công Đài (Mr) lgcongdai 0968 002 848 dai.luong@hophilong.vn
2 Lê Công Tân (Mr) windyle87 0938 069 095 tan.le@hophilong.vn
3 Lê Nhật Tuân (Mr) hophilong_nhattuan 0987 634 684 tuan.le@hophilong.vn
4 Đồng Thị Ái Trinh (Ms) aitrinh1503 0903 598 772 trinh.dong@hophilong.vn
5 Nguyễn Đăng Vũ (Mr) phongtom09 0167 456 6461 vu.nguyen@hophilong.vn
7 Hồ Thị Kim Ngà (Ms) hophilong.kimnga 0988 754 470 nga.ho@hophilong.vn
8 Trần Vũ Lan (Ms) hophilong_vulan 0974 812 345 lan.tran@hophilong.vn