Lịch trực Booker

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Mr Lợi BK06

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Phú BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Ái Trinh BK10

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Đỗ Phi BK11

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Mr Phi BK12

12:00-13:30

&

17:30-23:00

&

23:00-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Mẫn BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Nhung BK20

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0901 198 318

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms A.Thư BK23

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 925 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Trúc BK24

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Quý BK25

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Yến BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

&

23:00-00:30

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Mr Lợi BK06

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Phú BK09

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Ái Trinh BK10

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Đỗ Phi BK11

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Mr Phi BK12

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Mẫn BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Nhung BK20

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms A.Thư BK23

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 925 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Trúc BK24

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Quý BK25

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Yến BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

&

23:00-00:30

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Mr Lợi BK06

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Phú BK09

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Ái Trinh BK10

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Đỗ Phi BK11

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Mr Phi BK12

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Mẫn BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Nhung BK20

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms A.Thư BK23

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 925 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Trúc BK24

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Quý BK25

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Yến BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Mr Lợi BK06

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Phú BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Ái Trinh BK10

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Đỗ Phi BK11

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Mr Phi BK12

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Ms Nhi BK18 16:30-00:30

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Mẫn BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Nhung BK20

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms A.Thư BK23

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 925 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Trúc BK24

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Quý BK25

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Yến BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Mr Lợi BK06

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Phú BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Ái Trinh BK10

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Đỗ Phi BK11

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Mr Phi BK12

08:30-12:00

&

13:30-17:30

&

23:00-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Mẫn BK19

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Nhung BK20

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms A.Thư BK23

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 925 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Trúc BK24

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Quý BK25

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Yến BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01 08:00-12:00

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02 12:00-14:00

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-08:00

&

14:00-19:00

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Mr Lợi BK06 x

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Ms Lan BK07

07:00-08:00

&

12:00-14:00

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Ms Vân BK08 08:00-14:00

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Phú BK09 14:00-19:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Ái Trinh BK10 14:00-19:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Đỗ Phi BK11 19:00-23:00

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Mr Phi BK12 19:00-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms Bình BK17 08:00-12:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Ms Nhi BK18 14:00-19:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Mẫn BK19 x

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Nhung BK20 08:00-12:00

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms A.Thư BK23

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 925 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Trúc BK24

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Quý BK25

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Yến BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK 12:00-14:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01 19:00-23:00

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

12:00-14:00

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03 07:00-08:00

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Mr Lợi BK06 x

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Ms Lan BK07

07:00-08:00

&

14:00-19:00

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Ms Vân BK08  

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Phú BK09 19:00-23:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Ái Trinh BK10 14:00-19:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Đỗ Phi BK11 12:00-14:00

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Mr Phi BK12

14:00-19:00

&

23:00-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms Bình BK17 14:00-19:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Ms Nhi BK18 08:00-12:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Mẫn BK19

08:00-12:00

&

19:00-23:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Nhung BK20

07:00-08:00

&

12:00-14:00

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms A.Thư BK23

x

0903 925 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Trúc BK24

x

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Quý BK25

x

0901 376 318

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Yến BK26

x

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK 08:00-12:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Niềm tin của khách hàng là niềm vui của chúng tôi!

Thông Tin Booker

 • Phone: 0938232418
 • Email: trang.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0903598772
 • Email: aitrinh1111@gmail.com

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0974812345
 • Email: lan.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0935391580
 • Email: ngan.ho@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0988754470
 • Email: nga.ho@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0938634606
 • Email: be.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0982702263
 • Email: phu.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0908241538
 • Email: van.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0934026218
 • Email: loi.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902804218
 • Email: nhung.huynh@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0932124218
 • Email: bui.phi@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0903699318
 • Email: man.ngo@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902827518
 • Email: nhi.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902744518
 • Email: binh.chau@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0931473776
 • Email: thai.phi@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0901198318
 • Email: thu.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0903925318
 • Email: truc.phan@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0901376318
 • Email: qui.cao@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902943318
 • Email: tb.yenn@gmail.com

Icon Zalo      Icon Skyper