Lịch trực Booker

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1. Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo  Icon Skyper

2. Ms Như BK02

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3. Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo    Icon Skyper

4. Ms Mai Trinh BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5. Mr Tân BK05

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6. Mr Lợi BK06

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7. Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8. Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9. Mr Phú BK09

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10. Ms Ái Trinh BK10

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11. Mr Phi BK12

12:00-13:30

&

17:30-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

12. Ms Siêng BK16

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

13. Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

14. Ms Nhi BK18

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15. Ms Mẫn BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16. Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1. Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo  Icon Skyper

2. Ms Như BK02

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3. Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo    Icon Skyper

4. Ms Mai Trinh BK04

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5. Mr Tân BK05

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6. Mr Lợi BK06

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7. Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8. Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9. Mr Phú BK09

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10. Ms Ái Trinh BK10

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11. Mr Phi BK12

08:30-12:00

&

13:30-17:30

&

22:30-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

12. Ms Siêng BK16

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

13. Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

14. Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15. Ms Mẫn BK19

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16. Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1. Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo  Icon Skyper

2. Ms Như BK02

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3. Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo    Icon Skyper

4. Ms Mai Trinh BK04

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5. Mr Tân BK05

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6. Mr Lợi BK06

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7. Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8. Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9. Mr Phú BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10. Ms Ái Trinh BK10

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11. Mr Phi BK12

08:30-12:00

&

13:30-17:30

&

22:30-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

12. Ms Siêng BK16

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

13. Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

14. Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15. Ms Mẫn BK19

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16. Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1. Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo  Icon Skyper

2. Ms Như BK02

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3. Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo    Icon Skyper

4. Ms Mai Trinh BK04

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5. Mr Tân BK05

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6. Mr Lợi BK06

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7. Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8. Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9. Mr Phú BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10. Ms Ái Trinh BK10

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11. Mr Phi BK12

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

12. Ms Siêng BK16

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

13. Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

14. Ms Nhi BK18 16:30-00:30

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15. Ms Mẫn BK19

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16. Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1. Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo  Icon Skyper

2. Ms Như BK02

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3. Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo    Icon Skyper

4. Ms Mai Trinh BK04

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5. Mr Tân BK05

08:00-12:00

&

13:30-17:30

&

22:30-00:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6. Mr Lợi BK06

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7. Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8. Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9. Mr Phú BK09

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10. Ms Ái Trinh BK10

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11. Mr Phi BK12

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

12. Ms Siêng BK16

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

13. Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

14. Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15. Ms Mẫn BK19

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16. Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1. Ms Ngà BK01 15:00-19:00

0988 754 470

Icon Zalo  Icon Skyper

2. Ms Như BK02 07:00-11:00

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3. Ms Ngân BK03 07:00-11:00

0935 391 580

Icon Zalo    Icon Skyper

4. Ms Mai Trinh BK04 19:00-23:00

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5. Mr Tân BK05 22:30-00:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6. Mr Lợi BK06 07:00-11:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7. Ms Lan BK07  

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8. Ms Vân BK08 11:00-15:00

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9. Mr Phú BK09 15:00-19:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10. Ms Ái Trinh BK10 11:00-15:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11. Mr Phi BK12 11:00-15:00

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

12. Ms Siêng BK16 15:00-19:00

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

13. Ms Bình BK17  

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

14. Ms Nhi BK18 16:30:23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15. Ms Mẫn BK19 11:00-15:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16. Ms Trang TPBK 19:00-23:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1. Ms Ngà BK01 11:00-15:00

0988 754 470

Icon Zalo  Icon Skyper

2. Ms Như BK02 11:00-15:00

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3. Ms Ngân BK03 07:00-11:00

0935 391 580

Icon Zalo    Icon Skyper

4. Ms Mai Trinh BK04 11:00-15:00

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5. Mr Tân BK05 19:00-23:00

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6. Mr Lợi BK06 15:00-19:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7. Ms Lan BK07 15:00-19:00

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8. Ms Vân BK08  

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9. Mr Phú BK09 19:00-23:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10. Ms Ái Trinh BK10 15:00-19:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11. Mr Phi BK12 19:00-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

12. Ms Siêng BK16  

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

13. Ms Bình BK17 07:00-11:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

14. Ms Nhi BK18  

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15. Ms Mẫn BK19 07:00-11:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

16. Ms Trang TPBK  

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Niềm tin của khách hàng là niềm vui của chúng tôi!

Thông Tin Booker

 • Phone: 0938232418
 • Email: trang.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0903598772
 • Email: aitrinh1111@gmail.com

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0974812345
 • Email: lan.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0935391580
 • Email: ngan.ho@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0988754470
 • Email: nga.ho@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0938634606
 • Email: nhu.tat@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0982702263
 • Email: phu.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0908241538
 • Email: van.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0938069095
 • Email: tan.le@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0934026218
 • Email: loi.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0931851018
 • Email: mai.trinh@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0932124218
 • Email: bui.phi@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0931461418
 • Email: sieng.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0903699318
 • Email: man.ngo@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902827518
 • Email: nhi.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902744518
 • Email: binh.chau@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper