Lịch Trực Booker

BOOKER

1. Nguyễn Quỳnh Vân

Phone: 0908241538

Email: Van.nguyen@hophilong.vn

2. Lương Công Đài

Phone: 0968002848

Email: Luong.Dai@hophilong.vn

3. Lê Công Tân

Phone: 0938069095

Email: tan.le@hophilong.vn

4. Đồng Thị Ái Trinh

Phone: 0903598772

Email: aitrinh1111@gmail.com

5. Trần Vũ Lan

Phone: 0974812345

Email: Lan.tran@hophilong.vn

6. Lê Nhật Tuân

Phone: 0987634684

Email: Tuan.le@hophilong.vn

7. Hồ Thị Kim Ngà

Phone: 0988754470

Email: nga.ho@hophilong.vn

NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. Nguyễn Doãn Duy

Phone: 0938150738

Email: Duy.nguyen@hophilong.vn

2. Dương Hoàng Thông

Phone: 0909802041

Email: thong.duong@hophilong.vn


KẾ TOÁN CÔNG NỢ

1. Trần Thị Dung

Phone: 0908670230

Email: quangnhidung@gmail.com

2. Ngô Thị Hiển Đạt

Phone: 0934063870

Email: Dat.ngo@hophilong.vn

3. Hồ Thị Kim Ngọc

Phone: 0979423492

Email: hophilong.kimngoc@gmail.com

4. Phạm Lan Anh

Phone: 0987881616

Email: Anh.pham@hophilong.vn

5. Trần Duy Hiển

Phone: 0961508118

Email: hophilong.duyhien@gmail.com

6. Hà Thị Thu Thủy

Phone: 0908757750

Email: Thuy.ha@hophilong.vn

7. Đinh Thị Thanh Thúy

Phone: 0949997389

Email: thuy.dinh@hophilong.vn

KẾ TOÁN HÓA ĐƠN

1. Hồ Thị Xuân Hương

Phone: 0902333667

Email: Huong.ho@hophilong.vn

2. Trang Dương Thiên Thanh

Phone: 0938343511

Email: hophilong.thienthanh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Booker
  • Nhật Tuân 0987634684 8:00 - 17:30
  • Kim Ngà 0988754470 8:00 - 17:30
  • Ái Trinh 0903598772 17:30 - 22:30
  • Quỳnh Vân 0908241538 8:00 - 17:30
  • Công Tân 0938069095 8:00 - 17:30
  • Vũ Lan 0974812345 8:00 - 17:30
Nhân viên kinh doanh
  • Doãn Duy 0938150738 8:00 - 17:30
Hỗ trợ nghiệp vụ
  • Quốc Long 0903696361 8:00 - 22:30