Lịch Trực Booker

GIÁM ĐỐC

1. Hồ Quốc Long

Phone: 0903696361

Email: long.ho@hophilong.vn

BOOKER

1. Nguyễn Thị Trang (Ms) Ticketing Manager

Phone: 0938232418

Email: trang.nguyen@hophilong.vn

2. Lê Ngọc Vinh (Mr) Deputy Ticketing Manager

Phone: 0932190218

Email: vinh.le@hophilong.vn

3. Đồng Thị Ái Trinh

Phone: 0903598772

Email: aitrinh1111@gmail.com

4. Trần Vũ Lan

Phone: 0974812345

Email: Lan.tran@hophilong.vn

5. Hồ Thị Kim Ngân

Phone: 0935391580

Email: ngan.ho@hophilong.vn

6. Hồ Thị Kim Ngà

Phone: 0988754470

Email: nga.ho@hophilong.vn

7. Tất Nguyễn Quỳnh Như

Phone: 0937139886

Email: nhu.tat@hophilong.vn

8. Nguyễn Phong Phú

Phone: 0982702263

Email: phu.nguyen@hophilong.vn

9. Nguyễn Ngọc Phượng

Phone: 0931473776

Email: phuong.nguyen@hophilong.vn

10. Nguyễn Quỳnh Vân

Phone: 0908241538

Email: Van.nguyen@hophilong.vn

11. Lê Công Tân

Phone: 0938069095

Email: tan.le@hophilong.vn

12. Trần Văn Lợi (Mr.)

Phone: 0934026218

Email: loi.tran@hophilong.vn

13. Mai Tuyết Trinh (Ms.)

Phone: 0931851018

Email: mai.trinh@hophilong.vn

NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. Dương Hoàng Thông

Phone: 0909802041

Email: thong.duong@hophilong.vn

2. Tiết Chí Thông

Phone: 0903888396

Email: thong.tiet@hophilong.vn

3. Lương Thị Mỵ Hồng

Phone: 0931303418

Email: sales.hpl@hophilong.vn


KẾ TOÁN CÔNG NỢ

1. Trần Thị Dung

Phone: 0908670230

Email: quangnhidung@gmail.com

2. Ngô Thị Hiển Đạt

Phone: 0934063870

Email: Dat.ngo@hophilong.vn

3. Hồ Thị Kim Ngọc

Phone: 0979423492

Email: hophilong.kimngoc@gmail.com

4. Trần Thị Hồng Khánh

Phone: 0961850951

Email: khanh.tran@hophilong.vn

5. Nguyễn Thị Kim Yến

Phone: 0386023217

Email: hophilong.nguyenyen1703@gmail.com

6. Nguyễn Thị Bích Trâm

Phone: 0824448892

Email: hophilong.tram@gmail.com

KẾ TOÁN HÓA ĐƠN

1. Hồ Thị Xuân Hương

Phone: 0902333667

Email: hophilong.xuanhuong@gmail.com

2. Trang Dương Thiên Thanh

Phone: 0938343511

Email: hophilong.thienthanh@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

Booker
 • Kim Ngà 0988754470 8:00 - 17:30
 • Ái Trinh 0903598772 12:00 - 22:30
 • Quỳnh Vân 0908241538 8:00 - 17:30
 • Công Tân 0938069095 8:00 - 17:30
 • Vũ Lan 0974812345 8:00 - 17:30
 • Quỳnh Như 0937139886 8:00 - 17:30
 • Phong Phú 0982702263 09-13:30 15:00-18:30
 • Ngọc Phượng 0931473776 8:00 - 17:30
 • Kim Ngân 0935391580 8:00 - 17:30
 • Ms Trang - Ticketing Manager 0938232418 8:00 - 17:30
 • Mr Vinh - Deputy Ticketing Manager 0932190218 8:00 - 17:30
 • Mr Lợi 0934026218 8:00 - 17:30
 • Mai .T.Trinh 0931851018 8:00 - 17:30
 • Quan Phi 0932124218 8:00 - 17:30
Nhân viên kinh doanh
 • Chí Thông 0903 888 396 8:00 - 17:30
 • Hoàng Thông 0909 802 041 8:00 - 17:30
Hỗ trợ nghiệp vụ
 • Quốc Long 0903696361 8:00 - 22:30