Lịch trực Booker

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01  

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02  

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03  

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Ms Trinh BK04  

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Tân BK05  

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06  

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Ms Lan BK07  

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Vân BK08  

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Phú BK09  

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10  

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Mr Đỗ Phi BK11  

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12  

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Siêng BK16  

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Bình BK17  

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Nhi BK18  

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Mẫn BK19  

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Nhung BK20  

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Mr Diệp BK22  

0909 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK  

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

44.

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01  

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02  

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03  

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Ms Trinh BK04  

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Tân BK05  

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06  

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Ms Lan BK07  

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Vân BK08  

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Phú BK09  

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10  

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Mr Đỗ Phi BK11  

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12  

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Siêng BK16  

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Bình BK17  

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Nhi BK18  

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Mẫn BK19  

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Nhung BK20  

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Mr Diệp BK22  

0909 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK  

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Ms Trinh BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Tân BK05

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Phú BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Mr Đỗ Phi BK11

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12

12:00-13:30

&

17:30-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Siêng BK16

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Mẫn BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Nhung BK20

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Mr Diệp BK22

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0909 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Ms Trinh BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Tân BK05

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Phú BK09

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Mr Đỗ Phi BK11

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Siêng BK16

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Nhi BK18 16:30-00:30

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Mẫn BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Nhung BK20

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Mr Diệp BK22

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0909 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Ms Trinh BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Tân BK05

08:00-12:00

&

13:30-17:30

&

22:30-00:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Ms Lan BK07

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Vân BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Phú BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Mr Đỗ Phi BK11

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12

12:00-13:30

&

17:30-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Siêng BK16

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Mẫn BK19

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Nhung BK20

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Mr Diệp BK22

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0909 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01 15:00-19:00

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02 07:00-11:00

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03 07:00-11:00

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Ms Trinh BK04 07:00-11:00

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Tân BK05 23:00-00:30

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06 19:00-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Ms Lan BK07 11:00-15:00

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Vân BK08 07:00-14:00

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Phú BK09 15:00-19:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10 19:00-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Mr Đỗ Phi BK11 11:00-15:00

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12 15:00-19:00

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Siêng BK16 x

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Bình BK17 11:00-15:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Nhi BK18 16:30-23:00

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Mẫn BK19  

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Nhung BK20 11:00-15:00

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Mr Diệp BK22 19:00-23:00

0909 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK  

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01 11:00-15:00

0988 754 470

Icon Zalo     Icon Skyper

2.Ms Bé BK02 19:00-23:00

0938 634 606

Icon Zalo      Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03 07:00-11:00

0935 391 580

Icon Zalo     Icon Skyper

4.Ms Trinh BK04  

0931 851 018

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Tân BK05 x

0938 069 095

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06 11:00-15:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Ms Lan BK07 07:00-11:00

0974 812 345

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Vân BK08  

0908 241 538

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Mr Phú BK09 07:00-11:00

0982 702 263

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10 15:00-19:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Mr Đỗ Phi BK11 15:00-19:00

0931 473 776

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12

11:00-15:00

&

23:00-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Siêng BK16 x

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Bình BK17 11:00-15:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Nhi BK18 x

0902 827 518

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Mẫn BK19

07:00-11:00

&

19:00-23:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Nhung BK20 19:00-23:00

0902 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Mr Diệp BK22 15:00-19:00

0909 804 218

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Trang TPBK 19:00-23:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

Niềm tin của khách hàng là niềm vui của chúng tôi!

Thông Tin Booker

 • Phone: 0938232418
 • Email: trang.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0903598772
 • Email: aitrinh1111@gmail.com

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0974812345
 • Email: lan.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0935391580
 • Email: ngan.ho@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0988754470
 • Email: nga.ho@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0938634606
 • Email: be.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0982702263
 • Email: phu.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0908241538
 • Email: van.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0938069095
 • Email: tan.le@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0934026218
 • Email: loi.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0931851018
 • Email: mai.trinh@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0932124218
 • Email: bui.phi@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0931461418
 • Email: sieng.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0903699318
 • Email: man.ngo@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902827518
 • Email: nhi.tran@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902744518
 • Email: binh.chau@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0931473776
 • Email: thai.phi@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0902804218
 • Email: nhung.huynh@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper

 • Phone: 0909804218
 • Email: diep.nguyen@hophilong.vn

Icon Zalo      Icon Skyper