Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo    Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo   Icon Skyper

4.Ms Châu BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 773 518

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Vũ BK05

CLEAR NHÓM

08:00-17:30

0901776918

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Cường BK07

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0912 844 442

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Nhi BK08 06:00-14:00

0931 138 518

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Ms Mẫn BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms My BK11

CLEAR NHÓM 

XUẤT GIẢM

0938 799 418

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12

08:00-12:00

&

13:30-17:30

&

23:00-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Yến BK13

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Mai BK14

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0932 766 918

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Thuỷ BK15 TRỰC SC

0902 557 418

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Quyên BK16 TRỰC SC

0931 138 418

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Bình BK17

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Bích BK18

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 899 418

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Chinh BK19 X

0906704218

Icon Zalo    Icon Skyper

20.Ms Nhung BK20

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902804218

Icon Zalo    Icon Skyper

21.Mr Thành BK21

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 776 428

Icon Zalo    Icon Skyper

22.Mr Nghĩa BK22

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0901 198 318

Icon Zalo    Icon Skyper

23.Ms Linh BK23

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

24.Ms Mai Nhi BK24

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

25.Ms Huyền Trang BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 366 418

Icon Zalo    Icon Skyper

26.Mr Khang Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

093 132 5318

Icon Zalo Icon Skyper

27.Mr Phú Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 599 018

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo    Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo   Icon Skyper

4.Ms Châu BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 773 518

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Vũ BK05

CLEAR NHÓM 

XUẤT GIẢM

0901776918

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Cường BK07

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0912 844 442

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Nhi BK08

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0931 138 518

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Ms Mẫn BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms My BK11

CLEAR NHÓM

08:30-17:30

0938 799 418

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12

12:00-13:30

&

17:30-23:00

&

23:00-00:30

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Yến BK13

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Mai BK14

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0932 766 918

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Thuỷ BK15

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 557 418

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Quyên BK16 TRỰC SC

0931 138 418

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Bình BK17

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Bích BK18

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 899 418

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Chinh BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0906704218

Icon Zalo    Icon Skyper

20.Ms Nhung BK20

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0902804218

Icon Zalo    Icon Skyper

21.Mr Thành BK21

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 776 428

Icon Zalo    Icon Skyper

22.Mr Nghĩa BK22 TRỰC SC

0901 198 318

Icon Zalo    Icon Skyper

23.Ms Linh BK23 06:00-14:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

24.Ms Mai Nhi BK24

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

25.Ms Huyền Trang BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 366 418

Icon Zalo    Icon Skyper

26.Mr Khang Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

093 132 5318

Icon Zalo Icon Skyper

27.Mr Phú Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 599 018

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo    Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo   Icon Skyper

4.Ms Châu BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 773 518

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Vũ BK05

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0901776918

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Cường BK07

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0912 844 442

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Nhi BK08

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 138 518

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Ms Mẫn BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms My BK11 TRỰC SC

0938 799 418

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12 X

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Yến BK13

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Mai BK14

CLEAR NHÓM

08:30-17:30

0932 766 918

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Thuỷ BK15

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 557 418

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Quyên BK16 TRỰC SC

0931 138 418

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Bình BK17

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Bích BK18

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 899 418

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Chinh BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0906704218

Icon Zalo    Icon Skyper

20.Ms Nhung BK20

12:00-13:30

&

17:30-23:00

&

23:00-00:30

0902804218

Icon Zalo    Icon Skyper

21.Mr Thành BK21

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0902 776 428

Icon Zalo    Icon Skyper

22.Mr Nghĩa BK22

CLEAR NHÓM 

XUẤT GIẢM

0901 198 318

Icon Zalo    Icon Skyper

23.Ms Linh BK23

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

24.Ms Mai Nhi BK24 06:00-14:00

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

25.Ms Huyền Trang BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 366 418

Icon Zalo    Icon Skyper

26.Mr Khang Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

093 132 5318

Icon Zalo Icon Skyper

27.Mr Phú Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 599 018

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo    Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo   Icon Skyper

4.Ms Châu BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 773 518

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Vũ BK05 TRỰC SC

0901776918

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Cường BK07

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0912 844 442

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Nhi BK08

08:30-12:00

&

13:30-17:30

&

23:00-00:30

0931 138 518

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Ms Mẫn BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms My BK11

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0938 799 418

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12 X

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Yến BK13

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Mai BK14

CLEAR NHÓM

08:30-17:30

0932 766 918

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Thuỷ BK15

CLEAR NHÓM

XUẤT GIẢM

0902 557 418

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Quyên BK16 TRỰC SC

0931 138 418

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Bình BK17

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Bích BK18

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 899 418

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Chinh BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0906704218

Icon Zalo    Icon Skyper

20.Ms Nhung BK20

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0902804218

Icon Zalo    Icon Skyper

21.Mr Thành BK21

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0902 776 428

Icon Zalo    Icon Skyper

22.Mr Nghĩa BK22

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0901 198 318

Icon Zalo    Icon Skyper

23.Ms Linh BK23 06:00-14:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

24.Ms Mai Nhi BK24

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

25.Ms Huyền Trang BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 366 418

Icon Zalo    Icon Skyper

26.Mr Khang Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

093 132 5318

Icon Zalo Icon Skyper

27.Mr Phú Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 599 018

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0988 754 470

Icon Zalo    Icon Skyper

2.Ms Bé BK02

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0935 391 580

Icon Zalo   Icon Skyper

4.Ms Châu BK04

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 773 518

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Vũ BK05

CLEAR NHÓM

08:30-17:30

0901776918

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06

07:00-12:00

&

13:30-16:30

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Cường BK07

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0912 844 442

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Nhi BK08

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 138 518

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Ms Mẫn BK09

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10 06:00-14:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms My BK11

CLEAR NHÓM 

XUẤT GIẢM

0938 799 418

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12 X

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Yến BK13

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Mai BK14 TRỰC SC

0932 766 918

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Thuỷ BK15

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 557 418

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Quyên BK16 TRỰC SC

0931 138 418

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Bình BK17

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Bích BK18

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 899 418

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Chinh BK19

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0906704218

Icon Zalo    Icon Skyper

20.Ms Nhung BK20

12:00-13:30

&

17:30-23:00

&

23:00-00:30

0902804218

Icon Zalo    Icon Skyper

21.Mr Thành BK21

08:30-12:00

&

13:30-17:30

0902 776 428

Icon Zalo    Icon Skyper

22.Mr Nghĩa BK22

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0901 198 318

Icon Zalo    Icon Skyper

23.Ms Linh BK23

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

24.Ms Mai Nhi BK24

12:00-13:30

&

17:30-23:00

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

25.Ms Huyền Trang BK26

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0902 366 418

Icon Zalo    Icon Skyper

26.Mr Khang Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

093 132 5318

Icon Zalo Icon Skyper

27.Mr Phú Ticketing Manager

08:00-12:00

&

13:30-17:30

0938 599 018

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01 11:00-15:00

0988 754 470

Icon Zalo    Icon Skyper

2.Ms Bé BK02 11:00-15:00

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03 07:00-11:00

0935 391 580

Icon Zalo   Icon Skyper

4.Ms Châu BK04 08:00-12:00

0903 773 518

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Vũ BK05 11:00-15:00

0901776918

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06 19:00-23:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Cường BK07 11:00-15:00

0912 844 442

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Nhi BK08

11:00-15:00

&

23:00-00:30

0931 138 518

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Ms Mẫn BK09 07:00-11:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10 19:00-23:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms My BK11 19:00-23:00

0938 799 418

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12 X

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Yến BK13 07:00-11:00

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Mai BK14 06:00-10:00

0932 766 918

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Thuỷ BK15 X

0902 557 418

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Quyên BK16 TRỰC SC

0931 138 418

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Bình BK17 07:00-11:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Bích BK18 11:00-15:00

0902 899 418

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Chinh BK19 15:00-19:00

0906704218

Icon Zalo    Icon Skyper

20.Ms Nhung BK20 15:00-19:00

0902804218

Icon Zalo    Icon Skyper

21.Mr Thành BK21

15:00-19:00

&

19:00-23:00

0902 776 428

Icon Zalo    Icon Skyper

22.Mr Nghĩa BK22 15:00-19:00

0901 198 318

Icon Zalo    Icon Skyper

23.Ms Linh BK23 15:00-19:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

24.Ms Mai Nhi BK24 19:00-23:00

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

25.Ms Huyền Trang BK26 08:00-12:00

0902 366 418

Icon Zalo    Icon Skyper

26.Mr Khang Ticketing Manager 08:00-12:00

093 132 5318

Icon Zalo Icon Skyper

27.Mr Phú Ticketing Manager 07:00-11:00

0938 599 018

Icon Zalo    Icon Skyper

Nhân viên Bộ phận Ca trực Điện thoại
(Zalo)
1.Ms Ngà BK01 07:00-11:00

0988 754 470

Icon Zalo    Icon Skyper

2.Ms Bé BK02 19:00-23:00

0938 634 606

Icon Zalo    Icon Skyper

3.Ms Ngân BK03 11:00-15:00

0935 391 580

Icon Zalo   Icon Skyper

4.Ms Châu BK04 X

0903 773 518

Icon Zalo    Icon Skyper

5.Mr Vũ BK05 15:00-19:00

0901776918

Icon Zalo    Icon Skyper

6.Mr Lợi BK06 11:00-15:00

0934 026 218

Icon Zalo    Icon Skyper

7.Mr Cường BK07 07:00-11:00

0912 844 442

Icon Zalo    Icon Skyper

8.Ms Nhi BK08 15:00-19:00

0931 138 518

Icon Zalo    Icon Skyper

9.Ms Mẫn BK09 07:00-11:00

0903 699 318

Icon Zalo    Icon Skyper

10.Ms Ái Trinh BK10 11:00-15:00

0903 598 772

Icon Zalo    Icon Skyper

11.Ms My BK11 06:00-10:00

0938 799 418

Icon Zalo    Icon Skyper

12.Mr Phi BK12 X

0932 124 218

Icon Zalo    Icon Skyper

13.Ms Yến BK13 TRỰC SC

0902 943 318

Icon Zalo    Icon Skyper

14.Ms Mai BK14 11:00-15:00

0932 766 918

Icon Zalo    Icon Skyper

15.Ms Thuỷ BK15

15:00-19:00

&

19:00-23:00

0902 557 418

Icon Zalo    Icon Skyper

16.Ms Quyên BK16 15:00-19:00

0931 138 418

Icon Zalo    Icon Skyper

17.Ms Bình BK17 15:00-19:00

0902 744 518

Icon Zalo    Icon Skyper

18.Ms Bích BK18 19:00-23:00

0902 899 418

Icon Zalo    Icon Skyper

19.Ms Chinh BK19 19:00-23:00

0906704218

Icon Zalo    Icon Skyper

20.Ms Nhung BK20

07:00-11:00

&

23:00-00:30

0902804218

Icon Zalo    Icon Skyper

21.Mr Thành BK21 X

0902 776 428

Icon Zalo    Icon Skyper

22.Mr Nghĩa BK22 15:00-19:00

0901 198 318

Icon Zalo    Icon Skyper

23.Ms Linh BK23 19:00-23:00

0938 232 418

Icon Zalo    Icon Skyper

24.Ms Mai Nhi BK24 11:00-15:00

0931 461 418

Icon Zalo    Icon Skyper

25.Ms Huyền Trang BK26 X

0902 366 418

Icon Zalo    Icon Skyper

26.Mr Khang Ticketing Manager X

093 132 5318

Icon Zalo Icon Skyper

27.Mr Phú Ticketing Manager X

0938 599 018

Icon Zalo    Icon Skyper

Lịch trực Booker

Niềm tin của khách hàng là niềm vui của chúng tôi!

Thông Tin Booker

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper

Icon Zalo      Icon Skyper